You Are Here: Home » Phí công chứng

Phí công chứng

VĂN PHÒNG CÔNG TY ĐÔNG ĐÔ

Số 101 Ngụy Như Như Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông báo: 024.35589999 Fax: 024.32626688

Email: tuvan@congchungdongdo.com www.congchungdongdo.com

EXPRESSION CÔNG TY

  1. I.       MỨC THU LẬP CÔNG TY CỔ PHIẾU SÚNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU TRỊ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

STT

Value value or value value, transaction

Level

(Dong / field)

Bottom 50 million

50 nghìn

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% value or value value, transaction
Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 million + 0,06% of the value value or the value value, transactions out of 1 tỷ đồng
Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 million đồng + 0,05% of the value value or the value value, transactions out of 03 tỷ đồng
Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp lý, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
Trên 10 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (tối đa không quá 10 triệu đồng / trường hợp)
  1. II.   MỨC THUẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG

 STT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THÙ LAO

Level

(Dong / field)

  1. 1.
Paper Committee

30 0,000

  1. 2.
Contractic author

500.000

  1. 3.
The contract transfer, for, for given, swap, set the assets, Text that are allowed to split the shared package, Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng

500.000

  1. 4.
Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng chấp nhận, góp vốn, kinh doanh, thương mại

5 00.000

  1. 5.
Di chúc, Notification to get the product, Text of declaration, reject your mobile, Text of convenient to share

5 00.000

  1. 6.
Text Edit, unrecognized, certificate signed transaction

5 00.000

  1. 7.
Other text types

Notification when there

information information

  1. III.   MỨC ĐỘ CÔNG TY THỦY LỰC NGOÀI TRỤ SỞ, NGOÀI GIỜ

STT

DỊCH VỤ NGOÀI TRỤ SỞ, NGOÀI GIỜ

Level Thu

( Đồng / Lượt)

1.

The out of action time (Before 8h or after 17h30, from 12h – 13h30),

600.000

2.

The new day (First 7, Sunday).

600.000

3.

Certificate at home, at base

MỨC 1: Cách VPCC cylinder ≤ 5 km

500.000

MỨC 2:   Cách VPCC trụ sở 5 km – 10 km

800.000

MỨC 3: Cách VPCC trụ sở ≥ 10 km

Notification when the information information

 

                                                                   VĂN PHÒNG CÔNG TY ĐÔNG ĐÔ

© 2014 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÔNG ĐÔ

Scroll to top